Algemene Voorwaarden

1. Alle overeenkomsten tussen partijen worden door huidige voorwaarden beheerst, met uitsluiting van alle andere, zelf tegenstrijdige bedingen. De voorwaarden van de tegenpartij
worden niet aanvaard.

2. Onze offertes geschieden zonder verbintenis enerzijds en verbinden onze firma slechts na schriftelijke orderbevestiging.

3. Klachten met betrekking tot onze koopwaren, diensten en werkzaamheden zijn slechts ontvankelijk, zo deze aangetekend binnen de zeven kalenderdagen na levering of voltooiing aan ons
worden gericht.
Klachten met betrekking tot onze facturen dienen aangetekend te geschieden binnen de zeven kalenderdagen, te rekenen vanaf factuurdatum.

4. De prijs op de offerte staat voor de uitvoering van de vermelde werken in diezelfde offerte onder normale werkomstandigheden.

5. De voorlopige oplevering van de werken geschiedt onmiddellijk na de voltooiing ervan en deze van de opdrachtgever en/of architect. Zij verleent kwijting voor klachten betreffende de
conformiteit, hoeveelheid en/of zichtbare gebreken van de werkzaamheden of materialen.
De bezetting, verkoop of verhuur van het gebouw of het gebruik van de door ons geleverde werkzaamheden of materialen wordt gelijkgesteld aan een definitieve oplevering. De voorlopige oplevering geldt als aanvang van de tienjarige aansprakelijkheid, zo deze toepasselijk is.

6. Het is niet toegelaten de werf in gebruik te nemen, alvorens het einde der werken. Er dient steeds een schriftelijke toestemming van de firma bekomen te worden.

7. In geen geval kan deze firma aansprakelijk gesteld worden voor een door de fabrikant na te leven garantie. Het herstellen en vervangen van onderdelend tijdens de garantieperiode heeft geen verlenging van de waarborgperiode tot gevolg.

8. Facturen zijn te betalen voor het verstrijken van de kalenderdag, zijnde dertig kalenderdagen na de facturatie/uitgift, tenzij anders vermeld in de hoofding van de factuur.
Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen van onze firma zijn onze facturen contant betaalbaar op de zetel van de firma, zijnde Wout Huysman bvba, Sint-Jorisstraat 46, 8870 Izegem, BE52 1430 9944 4909, BTW BE0669.853.987.
Tot op het ogenblik van integrale betaling van alle openstaande facturen blijven de goederen onze eigendom, zelfs al zijn deze goederen overgedragen of geplaatst bij derden.
Wij hebben steeds het recht betaling te eisen van wie de bestelling heeft verricht, waartegen de besteller zich niet kan verzetten.
De factuur wordt steeds opgemaakt op naam van de persoon die de oproep of bestelling heeft verricht, door mondelinge toekenning of ondertekening van de offerte of toestemming via e-mail op wout@dedakvensterinstallateur.be en/of op naam van de persoon wie het werk ter zijner laste neemt.

9. Bij niet tijdige betaling van onze facturen worden deze op hun vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 1% per maand. Bovendien wordt elke niet op zijn vervaldag betaalde factuur in dat geval verhoogd met een forfaitaire administratiekost (conventioneel schadebeding) ten bedrage van 15% van de hoofdsom, met een minimum
75,00 euro en een maximum van 1.500,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

10. De niet-betaling van één factuur op haar vervaldag bengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op dat ogenblik openstaande facturen met zich mee. In voorkomend geval hebben wij het recht de werkzaamheden en leveringen stop te zetten tot betaling van alle op dat ogenblik openstaande facturen, dan wel de overeenkomst tussen partijen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

11. Een voorschot bedraagt telkens 40% van de totaalprijs excl. BTW en dient gestort te worden voor aanvang van de werken en binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

12. Elke verbreking van een overeenkomst tussen partijen dient aangetekend te geschieden door de klant en door onze firma schriftelijk te worden aanvaard. In geval van verbreking is de klant een schadevergoeding verschuldigd die begroot wordt op het bedrag/de waarde van de reeds uitgevoerde werken of leveringen, vermeerderd met een conventioneel bepaald minimum
van 20% van de offerteprijs.
Onze firma kan niet verplicht worden reeds geleverde goederen terug te nemen.

13. Tot op het ogenblik van de volledige betaling van alle openstaande facturen blijven de goederen onze eigendom, zelfs al zijn deze goederen overgedragen of geplaatst aan derden (clausule van eigendomsvoorbehoud).

14. De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortijk bevoegd.